1. Паўтарэнне

  1. Паўтарэнне: гукі і літары

  2. Паўтарэнне: вымаўленне гукаў [о], [э] - [а]: правапіс літар о, э - а: е, ё - я ў словах

  3. Паўтарэнне: правапіс гукаў [у] і [ў], правапіс ў

  4. Паўтарэнне: правапіс гукаў [т] -[ц’], [д] - [дз’], зацвярдзелых зычных і правапіс слоў з імі

  5. Паўтарэнне: правапіс слоў з падоўжанымі зычнымі, правапіс слоў з апострафам і раздзяляльным ь

 2. Тэкст

  1. Прыметы тэксту

  2. План тэксту

 3. Сказ

  1. Прыметы сказа

  2. Тыпы сказаў

  3. Апавядальныя сказы

  4. Пытальныя сказы

  5. Пабуджальныя сказы

  6. Клічныя сказы

  7. Дзейнік і выказнік - галоўныя члены сказа

  8. Даданыя члены сказа

 4. Слова

  1. Значэнне слова

  2. Адназначныя і мнагазначныя словы

  3. Прамое і пераноснае значэнне слова

  4. Сінонімы

  5. Антонімы

  6. Словы, аднолькавыя па гучанні, розныя па значэнні

 5. Склад слова

  1. Роднасныя (аднакаранёвыя словы). Корань слова

  2. Корань слова. Змены гукаў у каранях слоў

  3. Правапіс звонкіх - глухіх зычных ў корані слова

  4. Формы слова. Канчатак

  5. Нулявы канчатак

  6. Прыстаўка

  7. Правапіс прыставак

  8. Напісанне прыставак і прыназоўнікаў

  9. Суфікс

  10. Падваенне зычных на стыку кораня і суфікса

 6. Часціны мовы

  1. Агульнае паняцце пра самастойныя і службовыя часціны мовы