Условие задания:

3 Б.
Пастаў знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікавымі зваротамі, калі яны неабходны. Запішы сказ правільна.
 
Амаль усе вяроўкі нацягнутыя між дзвюма грушамі былі заняты вымытай адзежаю.
 
 
Спачатку паабапал дарогі цягнуліся палеткі з раскіданымі там-сям дзічкамі.