Условие задания:

4 Б.
Укажы, у якіх сказах параўнальны зварот развіты, а ў якіх — не.
 
Як волаты, за рэчкаю дубы шатры свае раскінулі над домам (Якуб Колас).
 
Каля крамы, як звычайна ў нядзелю, тоўпілася многа святочнага народу (І. Мележ).
 
Цемень залівае зялёны, быццам лёд, халодны небасхіл (М. Багдановіч).
 
Як рукі старэчыя, звіслі галіны дрэў (Ц. Гартны).
 
Узор для разважання: развітым называецца неаднаслоўны (складаецца з галоўнага і залежнага кампанентаў) параўнальны зварот (бы промні сонца; быццам ласкавы ветрык і інш.).