3 класс

 1. Паўтарэнне

  1. Паўтарэнне: гукі і літары

  2. Паўтарэнне: вымаўленне гукаў [о], [э] - [а]: правапіс літар о, э - а: е, ё - я ў словах

  3. Паўтарэнне: правапіс гукаў [у] і [ў], правапіс ў

  4. Паўтарэнне: правапіс гукаў [т] -[ц’], [д] - [дз’], зацвярдзелых зычных і правапіс слоў з імі

  5. Паўтарэнне: правапіс слоў з падоўжанымі зычнымі, правапіс слоў з апострафам і раздзяляльным ь

 2. Тэкст

  1. Прыметы тэксту

  2. План тэксту

 3. Сказ

  1. Прыметы сказа

  2. Тыпы сказаў

  3. Апавядальныя сказы

  4. Пытальныя сказы

  5. Пабуджальныя сказы

  6. Клічныя сказы

  7. Дзейнік і выказнік - галоўныя члены сказа

  8. Даданыя члены сказа

 4. Слова

  1. Значэнне слова

  2. Адназначныя і мнагазначныя словы

  3. Прамое і пераноснае значэнне слова

  4. Сінонімы

  5. Антонімы

  6. Словы, аднолькавыя па гучанні, розныя па значэнні

 5. Склад слова

  1. Роднасныя (аднакаранёвыя словы). Корань слова

  2. Корань слова. Змены гукаў у каранях слоў

  3. Правапіс звонкіх - глухіх зычных ў корані слова

  4. Формы слова. Канчатак

  5. Нулявы канчатак

  6. Прыстаўка

  7. Правапіс прыставак

  8. Напісанне прыставак і прыназоўнікаў

  9. Суфікс

  10. Падваенне зычных на стыку кораня і суфікса

 6. Часціны мовы

  1. Агульнае паняцце пра самастойныя і службовыя часціны мовы

 7. Назоўнік

  1. Назоўнік як часціна мовы

  2. Адзіночны і множны лік назоўнікаў

  3. Род назоўнікаў

  4. Змяненне назоўнікаў па пытаннях

 8. Прыметнік

  1. Прыметнік як часціна мовы

  2. Змяненне прыметнікаў па родах

  3. Змяненне прыметнікаў па ліках

 9. Дзеяслоў

  1. Дзеяслоў як часціна мовы

  2. Адзіночны і множны лік дзеясловаў

  3. Час дзеясловаў

  4. Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах

  5. Правапіс НЕ з дзеясловамі

5 класс

 1. Мова — найважнейшы сродак зносін

  1. Чалавек і мова. Адрасат. Вусная і пісьмовая формы маўлення. Віды маўленчай дзейнасці

  2. Знаёмства са стылямі маўлення

 2. Cінтаксіс і пунктуацыя

  1. Словазлучэнне. Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні

  2. Сказ як адзінка маўлення. Віды сказаў па мэце выказвання і інтанацыі

  3. Будова сказа. Галоўныя і даданыя члены сказа

  4. Сказы з аднароднымі членамі, знакі прыпынку

  5. Сказы са звароткамі, інтанаванне, знакі прыпынку

  6. Складаныя сказы

  7. Простая мова, дыялог

 3. Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія

  1. Беларускі алфавіт. Назвы літар. Склад. Націск. Правілы переносу слоў

  2. Гукі беларускай мовы. Літара як знак гука. Прызначэнне літар е, ё, ю, я, і

  3. Аканне і яканне. Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах

  4. Зычныя гукі паводле ўдзелу голасу і шуму. Іх вымаўленне і правапіс

  5. Зычныя гукі паводле цвёрдасці і мяккасці

  6. Фанетыка і арфаграфія

  7. Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя і галосныя, іх правапіс

 4. Лексіка. Фразеалогія

  1. Лексічнае значэнне слова

  2. Адназначныя і мнагазачныя словы. Сінонімы, антонімы, амонімы

  3. Лексіка паводле сферы ўжывання. Устарэлыя словы і неалагізмы

  4. Запазычаныя словы, іх ужыванне і правапіс

  5. Фразеалагізмы і іх роля ў маўленні

 5. Класс заполнен на 100%

6 класс

 1. Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа

  1. Беларуская мова як адлюстраванне нацыянальнага бачання свету

 2. Стылі маўлення

  1. Афіцыйна-дзелавы стыль, яго жанры, сфера выкарыстання

 3. Склад слова. Словаўтварэнне i арфаграфія

  1. Змяненне і ўтварэнне слоў. Марфемная будова слова

  2. Чаргаванне зычных і галосных у аснове

  3. Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны. Правапіс і, й, ы пасля прыставак

  4. Спосабы ўтварэння слоў

  5. Утварэнне і правапіс складаных слоў. Складанаскарочаныя словы

 4. Назоўнік

  1. Назоўнік як часціна мовы

  2. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам

  3. Род назоўнікаў. Назоўнікі агульнага роду

  4. Лік, склон назоўнікаў

  5. Патрабаванні да сціслага пераказу

  6. Скланенне назоўнікаў

  7. Скланенне некаторых прозвішчаў і геаграфічных назваў

  8. Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі

  9. Словаўтварэнне і правапіс назоўнікаў

  10. Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі

 5. Прыметнік

  1. Прыметнік як часціна мовы

  2. Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў. Поўная і кароткая формы. Ступені параўнання

  3. Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў

  4. Спосабы ўтварэння прыметнікаў

  5. Правапіс прыметнікаў

 6. Лічэбнік

  1. Лічэбнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады лічэбнікаў

  2. Правапіс і скланенне колькасных лічэбнікаў, якія абазначаюць цэлыя лікі

  3. Скланенне, ужываннне і правапіс дробавых і зборных лічэбнікаў

  4. Скланенне, ужываннне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

 7. Займеннік

  1. Займеннік як часціна мовы

  2. Змяненне займеннікаў, іх утварэнне і правапіс

7 класс

 1. Дзеепрыметнік

  1. Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова

  2. Скланенне поўных дзеепрыметнікаў, правапіс іх склонавых канчаткаў

  3. Дзеепрыметнікавы зварот, знакі прыпынку пры ім

 2. Злучнік

  1. Злучнік як службовая часціна мовы

  2. Простыя і састаўныя злучнікі

8 класс

 1. Ускладнены сказ

  1. Паняцце пра ўскладнены сказ. Знакі прыпынку пры аднародных членах

  2. Абагульняльныя словы пры аднародных членах

  3. Паглыбленне паняцця пра апісанне як тып маўлення

 2. Сказы са звароткамі, пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі. Словы-сказы

  1. Зваротак і знакі прыпынку пры ім

  2. Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі, знакі прыпынку

  3. Словы-сказы

 3. Сказы з адасобленымі членамі: будова, значэнне, ужыванне

  1. Паняцце пра адасабленне. Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні

  2. Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку

  3. Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку

  4. Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку

  5. Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі, іх інтанаванне, знакі прыпынку

 4. Сказы з параўнальнымі зваротамі

  1. Параўнальны зварот, знакі прыпынку пры ім