1. Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа

  1. Беларуская мова як адлюстраванне нацыянальнага бачання свету

 2. Стылі маўлення

  1. Афіцыйна-дзелавы стыль, яго жанры, сфера выкарыстання

 3. Склад слова. Словаўтварэнне i арфаграфія

  1. Змяненне і ўтварэнне слоў. Марфемная будова слова

  2. Чаргаванне зычных і галосных у аснове

  3. Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны. Правапіс і, й, ы пасля прыставак

  4. Спосабы ўтварэння слоў

  5. Утварэнне і правапіс складаных слоў. Складанаскарочаныя словы

 4. Назоўнік

  1. Назоўнік як часціна мовы

  2. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам

  3. Род назоўнікаў. Назоўнікі агульнага роду

  4. Лік, склон назоўнікаў

  5. Патрабаванні да сціслага пераказу

  6. Скланенне назоўнікаў

  7. Скланенне некаторых прозвішчаў і геаграфічных назваў

  8. Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі

  9. Словаўтварэнне і правапіс назоўнікаў

  10. Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі

 5. Прыметнік

  1. Прыметнік як часціна мовы

  2. Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў. Поўная і кароткая формы. Ступені параўнання

  3. Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў

  4. Спосабы ўтварэння прыметнікаў

  5. Правапіс прыметнікаў

 6. Лічэбнік

  1. Лічэбнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады лічэбнікаў

  2. Правапіс і скланенне колькасных лічэбнікаў, якія абазначаюць цэлыя лікі

  3. Скланенне, ужываннне і правапіс дробавых і зборных лічэбнікаў

  4. Скланенне, ужываннне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

 7. Займеннік

  1. Займеннік як часціна мовы

  2. Змяненне займеннікаў, іх утварэнне і правапіс