Теория:

Па структуры лічэбнікі бываюць:

1) простыя, якія складаюцца з аднаго кораня (два, дзесяць, трынаццаць);
 
2) складаныя, якія складаюцца з некалькіх каранёў (чатырыста, шэсцьсот, восемсот);

3) састаўныя, што ўяўляюць сабой некалькі слоў (трыццаць два, пяцьдзясят тры).
Скланенне простых лічэбнікаў
Пры скланенні лічэбнікаў адзін, два, тысяча, мільён, мільярд трэба мець на ўвазе іх родавую прыналежнасць.
 
 
адз. лік
адз. лік
адз. лік
множны лік
адз. лік
адз. лік
Н. склонадзінадн–аадн–оадн–ыдв–адзв–е
Р. склонадн–аго адн–ойадн–агоадн–ыхдв–ухдзв–юх
Д. склонадн–аму адн–ойадн–аму адн–ымдв–умдзв–юм
В. склоняк Н. або Р. адн–уадн–ояк Н. або Р.як Н. або Р.як Н. або Р.
Т. склонадн–ым адн–ой(–ою)адн–ым адн–ымідв–умадзв–юма
М. склон(аб) адн–ым (аб) адн–ой(аб) адн–ым (аб) адн–ых(аб) двух(аб) дзв–юх
  
Лічэбнік тысяча скланяецца, як назоўнік 1 скланення тыпу задача (аснова на зацвярдзелы), а мільён, мільярд — як  назоўнік 2 скланення тыпу горад (аснова на цвёрды).
 
Лічэбнікі ад пяці да дваццаці і лічэбнік трыццаць скланяюцца, як назоўнікі 3–га скланення, г. зн. у родным, давальным і месным склонах маюць канчатак –і. У творным склоне такія лічэбнікі маюць канчатак –ю. Пры гэтым апошні зычны асновы ц падаўжаецца, калі знаходзіцца паміж галоснымі (пяццю, дзевяццю, але шасцю).
 
Н. склонпяцьшэсцьвосем
Р. склонпяц–ішасц–і васьм–і
Д. склонпяц–ішасц–івасьм–і
В. склонпяцьшэсцьвосем
Т. склонпяцц–ю шасц–ювасьм–ю
М. склон(аб) пяц–і(аб) шасц–і(аб) васьм–і

У лічэбніку восем ва ўскосных склонах, апрача вінавальнага, перад канчаткам пішацца мяккі знак.
 
Мяккі знак не пішацца на канцы лічэбнікаў сем, восем.
 
Лічэбнікі сто і сорак маюць дзве склонавыя формы: сто, сорак — у назоўным і вінавальным склонах, сарака, ста — ва ўсіх астатніх. Не скланяецца лічэбнік дзевяноста.
Скланенне складаных лічэбнікаў
Пры скланенні складаных лічэбнікаў ад пяцідзесяці да васьмідзесяці і ад двухсот да дзевяцісот змяняюцца абедзве часткі.
 
Н. склонвосемдзесятвосемсот
Р. склонвасьмідзесяцівасьмісот
Д. склонвасьмідзесяцівасьмістам
В. склонвосемдзесятвосемсот
Т. склонвасьмюдзесяццювасьмюстамі
М. склон(аб) васьмідзесяці(аб) васьмістах
 
Скланенне часткі –сот у складаных лічэбніках адрозніваецца ад скланення слова сто.
Скланенне састаўных лічэбнікаў
Пры скланенні састаўных лічэбнікаў змяняецца кожнае слова асобна.
 
Н. склонвосемдзесят тры
Р. склонвасьмідзесяці трох
Д. склонвасьмідзесяці тром
В. склонвосемдзесят тры
Т. склонвасьмюдзесяццю трыма
М. склон
(аб) васьмідзесяці трох