Теория:

Беларуская мова     РодРуская мова         Род
абавязакм.обязанностьж.
абаранакм.баранкаж.
адсутнасцьж.отсутствиеср.
адценнен.оттенокм.
апенькаж.опёнокм.
ахапакм.охапкаж.
бацвіннен.ботваж.
больм.больж.
брывон.бровьж.
будучыняж.будущееср.
ватоўкаж.ватникм.
ваўчанян.волчонокм.
выказнікм.сказуемоеср.
гаворкаж.говорм.
гарм.гарьж.
гліцэрынаж.глицеринм.
гусьж.гусьм.
дробм.дробьж.
жазлон.жезлм.
жывапісм.живописьж.
жырафаж.жирафм.
жыццён.жизньж.
займеннікм.местоимениеср.
занятакм.занятиеср.
запісм.записьж.
зрокм.зрениеср.
іканапісм.иконописьж.
камодаж.комодм.
капытм.копытоср.
каромыселм.коромыслоср.
кафляж.кафельм.
клінапісм.клинописьж.
каваж.кофем.
летапісм.летописьж.
лісцен.листваж.
лотацьж.лотосм.
мазольм.мозольж.
машынапісм.машинописьж.
медальм.медальж.
меншасцьж.меньшинствоср.
навучаннен.учёбаж.
надпісм.надписьж.
назваж.названиеср.
настройм.настроениеср.
насыпм.насыпьж.
натоўпм.толпаж.
невукм.невеждаобщ.
нябытм.небытиеср.
паводкаж.паводокм.
палынм.полыньж.
параж.парм.
півоняж.пионм.
перакісм.перекисьж.
перапісм.переписьж.
подпісм.подписьж.
помстаж.мщениеср.
посудм.посудаж.
поступм.поступьж.
поўдзеньж.югм.
поўначж.северм.
прастораж.просторм.
продажм.продажаж.
прыбытакм.прибыльж.
птушанян.птенецм.
пылм.пыльж.
рамонакм.ромашкаж.
раслінаж.растениеср.
роднасцьж.родствоср.
рукапісм.рукописьж.
сабакам.собакаж.
сажаньм.саженьж.
салатаж.салатм.
святлон.светм.
спрытм.прытьж.
сродакм.средствоср.
стэпм.степьж.
сцяблон.стебельм.
табакаж.табакм.
таполяж.топольм.
трапятаннен.трепетм.
туфельм.туфляж.
узвышшан.возвышенностьж.
успамінм.воспоминаниеср.
фальшм.фальшьж.
ценьм.теньж.
цяжарм.тяжестьж.
цялян.теленокм.
цярплівасцьж.терпениеср.
шальм.шальж.
шафаж.шкафм.
шашаж.шоссеср.
швон.шовм.
шчаўен.щавельм.
шчаціннен.щетинаж.
шынельм.шинельж.
электрычнасцьж.электричествоср.
яблыкм.яблокоcp.