Теория:

–ак і –ык

калі пры змене слова галосны ў суфіксе выпадае, то пішацца –ак, калі не — то –ык (сцізорык — сцізорыка, збаночак — збаночка)

мяккі знак перад суфіксамі –к–,  –чык– і ў суфіксах –аньк–, –еньк–

назоўнікі жаночага роду на –ня перад суфіксам –к– пішуцца з мяккім знакам (вішня — вішанька, сотня — соценька);

 

перад суфіксам –чык пішацца мяккі знак, калі перад ім знаходзяцца мяккія н або л (струмень — струменьчык, камень — каменьчык, стул — стульчык). Аднак трэба запомніць: мезенец — мезенчык, канец — кончык;

 

у суфіксах –аньк–, –еньк– заўсёды пішацца мяккі знак (мдарожанька, зязюленька)

правапіс суфіксаў –ачк–, –ечк–

Суфік –ачк– пішацца пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных, а –ечк– ужываецца пасля мяккіх (мамачка, сценачка, Колечка, долечка)