Теория:

Асабовыя займеннікі
1 асоба: я, мы
2 асоба: ты, вы
3 асоба: ён, яна, яно — яны.
 
Займеннікі 1 і 2 асоб змяняюцца па ліках і склонах, 3 — па родах, ліках, склонах.
 
Н. склоням–ыт–ы в–ы
Р. склонмян–ен–асцяб–ев–ас
Д. склонмн–ен–амтаб–ев–ам
В. склонмян–ен–асцяб–ев–ас
Т. склонмн–ой (–ою)н–амітаб–ой (–ою)в–амі
М. склон(аба) мн–е(аб) н–ас(аб) таб–е(аб) в–ас
 
Н. склонёнян–аян–оян–ы
Р. склонй–агой–аей–агой–іх
Д. склонй–амуй–ойй–амуй–ім
В. склонй–агой–аей–агой–іх
Т. склонй–імй–ойй–імй–імі
М. склон(аб) й–ім(аб) й–ой(аб) й–ім(аб) й–іх
 
Займеннікі 3 асобы ва ўскосных склонах маюць аснову, якая складаецца з аднаго гука (ёта).
Зваротны займеннік
Зваротны займеннік сябе не мае формы назоўнага склону, г. зн. пачатковай для яго з’яўляецца форма роднага склону. Таксама не мае формаў роду і ліку.
 
Скланяецца займеннік сябе, як і асабовы займеннік ты.
 
Н. склон  т–ы
Р. склонсяб–ецяб–е
Д. склонсаб–етаб–е
В. склонсяб–ецяб–е
Т. склонсаб–ой (–ою)таб–ой (–ою)
М. склон(аб) саб–е(аб) таб–е
Прыналежныя займеннікі
Прыналежныя займеннікі ўказваюць на прыналежнасць прадмета іншаму прадмету ці асобе: мой, наш — 1 асобе; твой, ваш — 2 асобе; іх (іхні) — 3 асобе; свой — прыналежнасць кожнай з трох асоб.
 
Скланяюцца прыналежныя займеннікі так, як і прыметнікі.
 
 Н. склонмойваш–а
Р. склонмай–говаш–ай
Д. склонмай–муваш–ай
В. склоняк Н. ці Р.ваш–у
Т. склонма–імваш–ай (аю)
М. склон(аб) ма–ім(аб) ваш–ай

Трэба адрозніваць склонавыя формы асабовых займеннікаў ён, яна, яны (яго, яе, іх) ад прыналежных займеннікаў яго, яе, якія адказваюць на пытанні чый? чыя? Напрыклад, убачыў яго і яго партфель, заўважыў яе і яе кніга.
Указальныя займеннікі
Указальныя займеннікі гэты, той, такі, гэтакі скланяюцца, як прыметнікі, змяняючыся па родах, ліках, склонах.
Н. склонт–аягэт–ыя
Р. склонт–ойгэт–ых
Д. склонт–ойгэт–ым
В. склонт–ую гэт–ым
Т. склонт–ой (–ою)гэт–ымі
М. склон(аб) т–ойгэт–ыя
 
Займеннікі столькі, гэтулькі скланяюцца, як прыметнікі множнага ліку.
 
Н. склон стольк–і
Р. склонстольк–іх
Д. склонстольк–ім
В. склоняк Н. ці Р.
Т. склонстольк–імі
М. склон(аб) стольк–іх
Азначальныя займеннікі
Займеннік сам мае значэнне «самастойна», «без чыёй–небудзь дапамогі», «адзін», «уласна ён», а самы — «найвышэйшая ступень праяўлення якой–небудзь якасці».  Напрыклад, сам выканаў і самы вялікі.
 
Пры скланенні займеннік сам мае націск на канчатку, а самы — на аснове.
 
Н. склонсамсам–ы
Р. склонсам–огасам–ага
Д. склонсам–омусам–аму
В. склоняк Н. ці Р. як Н. ці Р.
Т. склонсам–імсам–ым
М. склон(аб) сам–ім(аб) сам–ым
 
Пры скланенні ўсе азначальныя займеннікі змяняюцца па родах і ліках.
Адносныя і пытальныя займеннікі
Займеннікі хто, што, які, каторы, чый, колькі могуць быць і адносныя, і пытальныя. Пытальныя яны тады, калі ўжываюцца ў пытальных сказах, а адносныя — калі звязваюць часткі складанага сказа.
 
Скланяюцца адносныя і пытальныя займеннікі аднолькава. Хто, што, колькі змяняюццца толькі па склонах, астатнія — па родах, ліках і склонах.
 
Н. склонхт–окольк–іяк–ая
Р. склонк–агокольк–іхяк–ой
Д. склонк–амукольк–імяк–ой
В. склонк–агояк Н. ці Р.як–ую
Т. склонк–імкольк–іміяк–ой (–ою)
М. склон
(аб) к–ім
(аб) кольк–іх
(аб) як–ой
Адмоўныя займеннікі
Адмоўныя займеннікі ніхто, нішто, ніякі, нічый, ніколькі ўтвараюцца ад адносных пры дапамозе прыстаўкі ні–, якая пішацца з імі заўсёды разам.
 
Скланяюцца адмоўныя займеннікі, як і адпаведныя ім адносныя.
 
Н. склонхт–оніхт–о
Р. склонк–агонік–ога
Д. склонк–амунік–ому
В. склонк–агонік–ога
Т. склонк–імнік–ім
М. склон(аб) к–ім(аб) нік–ім

У займенніках ніхто, нішто націск у формах ускосных склонаў падае на першы галосны канчатка: нікога, нічога, нікому, нічому.
 
У займенніку ніякі націск захоўваецца на аснове ва ўсіх склонавых формах: ніякага (нельга ніякога), ніякаму (нельга ніякому).
Неазначальныя (няпэўныя) займеннікі
Няпэўныя займеннікі ўтвараюцца ад адносных пры дапамозе прыстаўкі абы– (пішацца заўсёды праз злучок), суфіксаў –небудзь (пішацца заўсёды праз злучок) і –сьці або –сь (пішуцца заўсёды разам). Напрыклад: нешта, некалькі, некаторы, нейкі, нечы (нейчы), хтосьці, штосьці, якісьці, чыйсьці, хто–небудзь, што–небудзь, які–небудзь, абы–хто, абы–што, абы–чый, абы–які і інш. Калі абы– аддзелена ад займенніка прыназоўнікам, то пішацца асобна: абы пра што,  абы з кім.
 
Скланяюцца няпэўныя займеннікі, як і адпаведныя ім адносныя.
 
У займенніку некаторы ва ўсіх склонавых формах націск падае на апошні склад асновы.
 
Н. склоннекатор–ы
Р. склоннекатор–ага
Д. склоннекатор–аму
В. склоняк Н. ці Р.
Т. склоннекатор–ым
М. склон(аб) некатор–ым