1. Паўтарэнне

  1. Паўтарэнне: гукі і літары

  2. Паўтарэнне: вымаўленне гукаў [о], [э] - [а]: правапіс літар о, э - а: е, ё - я ў словах

  3. Паўтарэнне: правапіс гукаў [у] і [ў], правапіс ў

  4. Паўтарэнне: правапіс гукаў [т] -[ц’], [д] - [дз’], зацвярдзелых зычных і правапіс слоў з імі

  5. Паўтарэнне: правапіс слоў з падоўжанымі зычнымі, правапіс слоў з апострафам і раздзяляльным ь

 2. Тэкст

  1. Прыметы тэксту

  2. План тэксту

 3. Сказ

  1. Прыметы сказа

  2. Тыпы сказаў

  3. Апавядальныя сказы

  4. Пытальныя сказы

  5. Пабуджальныя сказы

  6. Клічныя сказы

  7. Дзейнік і выказнік - галоўныя члены сказа

  8. Даданыя члены сказа

 4. Слова

  1. Значэнне слова

  2. Адназначныя і мнагазначныя словы

  3. Прамое і пераноснае значэнне слова

  4. Сінонімы

  5. Антонімы

  6. Словы, аднолькавыя па гучанні, розныя па значэнні

 5. Склад слова

  1. Роднасныя (аднакаранёвыя словы). Корань слова

  2. Корань слова. Змены гукаў у каранях слоў

  3. Правапіс звонкіх - глухіх зычных ў корані слова

  4. Формы слова. Канчатак

  5. Нулявы канчатак

  6. Прыстаўка

  7. Правапіс прыставак

  8. Напісанне прыставак і прыназоўнікаў

  9. Суфікс

  10. Падваенне зычных на стыку кораня і суфікса

 6. Часціны мовы

  1. Агульнае паняцце пра самастойныя і службовыя часціны мовы

 7. Назоўнік

  1. Назоўнік як часціна мовы

  2. Адзіночны і множны лік назоўнікаў

  3. Род назоўнікаў

  4. Змяненне назоўнікаў па пытаннях

 8. Прыметнік

  1. Прыметнік як часціна мовы

  2. Змяненне прыметнікаў па родах

  3. Змяненне прыметнікаў па ліках

 9. Дзеяслоў

  1. Дзеяслоў як часціна мовы

  2. Адзіночны і множны лік дзеясловаў

  3. Час дзеясловаў

  4. Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах

  5. Правапіс НЕ з дзеясловамі