Теория:

Слова, якое абазначае, пра каго або пра што гаворыцца ў сказе, — гэта дзейнік. Дзейнік
адказвае на пытанне х т о? або ш т о?
Пример:
Хмаркі зацягнулі ўсё неба.
На зямлю паліў дождж.
Обрати внимание!
Дзейнік у сказе падкрэсліваецца адной рыскай: З-за хмар выглянула (ш т о?) сонейка.
Слова, якое абазначае, што гаворыцца пра дзейнік, — гэта выказнік. Выказнік адказвае
на пытанні ш т о р о б і ц ь? ш т о р а б і ў? ш т о б у д з е р а б і ц ь? і інш.
Дзейнік і выказнік — галоўныя члены сказа.
Пример:
Выказнік у сказе падкрэсліваецца дзвюма рыскамі: Дзеці (ш т о р о б я ц ь?) гуляюць на
вуліцы.
блеск.jpgБЛІШЧÁЦЬСвяціцца роўным слабым святлом. Зоркі блішчаць на мароз.