1. Мова — найважнейшы сродак зносін

  1. Чалавек і мова. Адрасат. Вусная і пісьмовая формы маўлення. Віды маўленчай дзейнасці

  2. Знаёмства са стылямі маўлення

 2. Cінтаксіс і пунктуацыя

  1. Словазлучэнне. Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні

  2. Сказ як адзінка маўлення. Віды сказаў па мэце выказвання і інтанацыі

  3. Будова сказа. Галоўныя і даданыя члены сказа

  4. Сказы з аднароднымі членамі, знакі прыпынку

  5. Сказы са звароткамі, інтанаванне, знакі прыпынку

  6. Складаныя сказы

  7. Простая мова, дыялог

 3. Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія

  1. Беларускі алфавіт. Назвы літар. Склад. Націск. Правілы переносу слоў

  2. Гукі беларускай мовы. Літара як знак гука. Прызначэнне літар е, ё, ю, я, і

  3. Аканне і яканне. Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах

  4. Зычныя гукі паводле ўдзелу голасу і шуму. Іх вымаўленне і правапіс

  5. Зычныя гукі паводле цвёрдасці і мяккасці

  6. Фанетыка і арфаграфія

  7. Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя і галосныя, іх правапіс

 4. Лексіка. Фразеалогія

  1. Лексічнае значэнне слова

  2. Адназначныя і мнагазачныя словы. Сінонімы, антонімы, амонімы

  3. Лексіка паводле сферы ўжывання. Устарэлыя словы і неалагізмы

  4. Запазычаныя словы, іх ужыванне і правапіс

  5. Фразеалагізмы і іх роля ў маўленні

 5. Класс заполнен на 100%