Теория:

Па мэце выказвання сказы падзяляюцца на апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя.
У апавядальных сказах раскрываецца паведамленне пра што-небудзь.
Жураўліная песня злівалася з няўмоўчным гоманам бору (М.Лынькоў).
Ззяюць вочы-вачаняты валошкавай чысцінёй (В.Жуковіч).
Пры вымаўленні апавядальных сказаў адбываецца паніжэнне голасу ў канцы сказа і яго павышэнне — у пачатку ці сярэдзіне (залежыць ад сэнсавай нагрузкі, якая падае на пэўнае, больш значнае слова).
 
аПАВЯДАЛЬНАЯ ІНТАНАЦЫЯ.png
У пытальных сказах раскрываецца пытанне пра рэчаіснасць.
Чаму зімой зоркі на небе  блішчаць?
Які месяц самы кароткі?
Пры вымаўленні пытальных сказаў павышэнне голасу адбываецца на слове, якое раскрывае сутнасць пытання.
 
ПЫТАЛЬНАЯ ІНТАНАЦЫЯ.png
У пабуджальных сказах выяўляецца просьба, пажаданне, патрабаванне, загад.
Скажыце, нарэшце, праўду.
Не сумнявайцеся ў сябрах.
Пабуджальная інтанацыя характарызуецца павышэннем голасу пры вымаўленні слова (слоў), якое абазначае пабуджэнне.
 
ПАБУДЖАЛЬНАЯ  ІНТАНАЦЫЯ.png
У канцы апавядальных і пабуджальных сказаў, як правіла, ставіцца кропка, пытальных — пытальнік, пры выражэнні рытарычнага пытання — клічнік  (Як не любіць Міншчыну!).
 
Паводле інтанацыі сказы бываюць клічныя (вымаўляюцца больш гучна) і няклічныя. Фармальным паказчыкам клічных сказаў з’яўляецца наяўнасць клічніка ў іх канцы. Напрыклад, сказ Матчыны пяшчоты — як вясновыя, ясныя праменьчыкі! (І.Мележ) апавядальны клічны, а Прахапілася сонца (Р.Барадулін) — апавядальны няклічны.
У канцы апавядальнага клічнага сказа ставіцца клічнік, пытальнага клічнага — пытальнік, затым клічнік (Ты яшчэ не наліў кату малака?!), клічнага пытальнага — клічнік, а затым пытальнік (Бачыў ты!? Слова нельга сказаць!? (Кузьма Чорны)), апавядальнага з інтанацыяй незавершанасці — клічнік і дзве кропкі (Шчасце!.. Ніто не разгадае яго сэнсу).