Теория:

Аканне — фанетычны працэс, які абазначае пераход о, э не пад націскам у а: соль — саліць, дрэва — драўляны.
Аканне адбываецца не толькі ў беларускіх словах, але і ў запазычаных: трыа, сальфеджыа.
 
У некаторых спрадвечна беларускіх словах са складамі ро, ло замест о не пад націскам вымаўляецца і пішацца ы: глотка — глытаць, бровы — брыво, блохі — блыха, дровы — дрывотня, кроў — крывавы.
 
Некаторыя запазычаныя словы пішуцца з ы згодна беларускаму літаратурнаму вымаўленню: канцылярыя, інжынер, рысора, дрызіна, брызент, почырк, цырымонія, цырыманіял і інш.
 
Э захоўваецца ў пачатку запазычаных слоў не пад націскам, калі яно вымаўляецца (і ў вытворных ад іх слоў): экзамен і праэкзаменаваць, экзэма, элементарна, Эфіопія, эмоцыі і інш.
 
Запазычаныя словы, якія заканчваюцца на –эр, –эль, перадаюцца з  –ар, –аль (шніцаль, грэйдар, камп’ютар), акрамя ўласных назваў (Пітэр, Одэр, Юпітэр).
 
Яканне — фанетычны працэс, які абазначае пераход е, ё не пад націскам у я: лес — лясы, месца — мясцовы, цёплы — цяпло.
Яканне звычайна не перадаецца ў запазычаных словах: кефір, балерына,  генерал, метро, секунда, метровы і інш.
 
Каранёвае я захоўваецца незалежна ад месца адносна націску: пяцярня, лямант, пояс, цягнік, месяц, памяць, калядаваць, Бесядзь, Свіцязь, Прыпяць, тысяча, сувязь, віцязь, языкаты.
 
Правапіс спалучэнняў іё (ыё), ія (ыя), іе (ые) у запазычанных словах

Спалучэнне ў рускай мове

У пачатку слова

У сярэдзіне слова

На канцы слова

Пад націскам

Не пад націскам

Пад націскам

Не пад націскам

ИО

 

ІО

Іон

Іосіф

 

ІА

іанізацыя

Іарданія

 

ІЁ

аксіёма

патрыёт

 

ІЯ

біялогія

бібліятэка

ІА

трыа 

Токіа 

ИА

ІЯ піяніст, мемарыял (пасля зацв.), дыялог (пасля цв.)

ИЕ 

ІЕ гігіена, дыета (пасля цв.), абітурыент (пасля зацв.)

ЕА, ЕО

ЕА, ЕО Неапаль, рэаліст (пасля зацв.), фразеолаг