Теория:

Акалічнасцю называецца даданы член сказа, які адказвае на пытанні калі? чаму? па якой прычыне? з якой мэтай? і інш.:  прыйсці рана, зайсці дадому.
Акалічнасці, выражаныя  дзеепрыслоўямі ці дзеепрыслоўнымі зваротамі, адасабляюцца незалежна ад месца адносна паяснёга слова і месца ў сказе (у пачатку, сярэдзіне ці канцы сказа):

Міхась, павітаўшыся, зняў шапку.

Добра папрацаваўшы, хлопцы пайшлі дамоў.
Дзеепрыслоўі і дзеепрыслоўныя звароты раздзяляюцца са злучальнымі і падапарадкавальнымі злучнікамі коскай. У гэтым выпадку першыя можна выкінуць са сказа: Віктар паўзе пад стол і, смеючыся, дастае скрыню з цацкамі. Калі ж злучнікі а, але без акалічнасцяў нельга пакінуць у сказе, то яны не аддзяляюцца ад іх знакамі прыпынку:  Мы паснедалі хутка, а зрабіўшы гэта, зноў пайшлі на раку.
Адасабляюцца акалічнасці, у склад якіх уваходзіць прыназоўнік нягледзячы на:

Нягледзячы на позні час, у доме гарэла святло.

Тамара спявала на поўны голас, нягледзячы на хваробу.

Звычайна выдзяляюцца коскамі акалічнасці, выражаныя назоўнікамі з вытворнымі прыназоўнікамі  дзякуючы, насуперак, у адпаведнасці, са згоды, згодна з, незалежна ад, пры ўмове і інш.:

Мы, згодна з загадам дырэктара, павінны былі эвакуіравацца а дванаццатай гадзіне.

Яны, дзякуючы падтрымцы таварышаў, выйгралі ў баскетбольным матчы.

Пры адсутнасці сэнсавага і інтанацыйнага выдзялення такія спалучэнні не выдзяляюцца.
 
Акалічнасці не адасабляюцца ў наступных выпадках.
 
1.Выражаны фразеалагізмамі:

А ты, каханенькая, родненькая, не слухай  вушы развесіўшы, ды лепей гасцей глядзі (Янка Купала). 

Дзесяць разоў перадумаў я ўсё сваё жыццё і магу сказаць палажыўшы руку на сэрца, ні ў чым не вінаваты  (Кандрат Крапіва).
 
2.Адзіночнае дзеепрыслоўе знаходзіцца ў канцы сказа:

Чытаў ён заўсёды стоячы.

Працаваў Ігнат не стамляючыся.
 
3.Дзеепрыслоўе ці дзеепрыслоўны зварот ужываюцца побач з прыслоўем, якое не адасабляецца:

Марына працавала настойліва і не зважаючы на стому.

Сяргей ішоў хутка і не заўважаючы нікога.
 
4.Дзеепрыслоўе ці дзеепрыслоўны зварот ужываюцца пасля часціцы і:

Прыходзілася вяртацца з разведкі  і не атрымаўшы ніякіх звестак (В. Быкаў).

Можна працаваць і не вымаўляючы ні слова.
 
5.Не аддзяляюцца коскай дзеепрыслоўны зварот у межах даданай азначальнай часткі складаназалежнага сказа са злучнікам які:

Дзе той чараўнічы ключык, авалодаўшы якім можна было б лёгка адчыніць любую таямніцу чалавечай душы? (М. Лынькоў).