Условие задания:

4 Б.
Укажы, колькі радоў аднародных членаў у кожным сказе.
 
Песня і казка ходзяць у пары, сеюць па свеце дзівы і чары (Янка Купала).
 
Мянушкі ў нас давалі малым і старым дужа проста і хутка (У.Дубоўка).
 
Сухое дрэва страшна і балюча скрыпала, быццам выказвала бяду, і гора, і ўсякае ліха (М.Гарэцкі).
 
Ляжаў іней (А.Чарнышэвіч).
 
Узор для разважання: радамі аднародных членаў называюцца такія члены сказа, якія адносяцца да розных слоў у сказе.